Noteringar från träff 130902 med 1964 års män

                         Tid: Måndag 2 september 2013, kl 18:00

                         Plats: City Pub

Deltagare: Anders Hagström, Bertil Edman, Hans Marmgren, Håkan Ekholm, Lasse Grehn, Leif Pettersson, Peter Holmström, Roger Dahlström, Ulf Holmström, Åke Andersson 

Ett möte med Italienfeber

Vi var tio som intog öl och förtäring vid höstens ordinarie återträff på det vanliga stället. Flera hade lämnat återbud av  olika skäl; bl a Bengt, Gunnar och Erling, och de hälsade till övriga kamrater. Dessutom vet vi att Ingemar Fredholm vid denna tid befinner sig på sin årliga resa till det forna Jugoslavien. En stor del av mötet upptogs av den förestående Italienresan och nästan samtliga av de åtta som ska med på resan fanns på plats: Anders,  Bertil, Lasse, Leif , Peter, Ulf och Åke. Den ende som saknades var Erling Åhman. Vi gjorde en sammanställning av deltagarna och uppgifter om när de anländer till Bomba och när de avreser därifrån. Detta som information till Tommy och för hans planering av logi m m. Vi blir alltså åtta deltagare där sex har sina respektive med och två reser solo, vilket sammanlagt gör 14 personer enligt följande: 

Namn                                      Medresenär       Anländer till Bomba          Avreser från Bomba

Lasse Grehn                                 -                           19/9                                          22/9

Anders Hagström                  Ulla                             19/9                                          22/9

Bertil Edman                          Annika                        19/9                                          22/9                   

Leif Pettersson                      Anna-Lena                  19/9                                          23/9

Ulf Holmström                         -                                   18/9                                          22/9 ca

Åke Andersson                      Ann-Christine             19/9                                           23/9

Erling Åhman                          Asta                            19/9                                           22/9

Peter Holmström                    Ulla                              19/9                                           23/9 

Vid nästa ordinarie återträff 3 mars 2014 har vi som var med en del att berätta för övriga kamrater; ”Wenn jemand eine reise tut, dann kan er ´was erzählen”.  

50-årsjubileet

Vid diskussionen kring det kommande 50-årsjubiléet, fredagen 2 maj 2014, var vi helt överens om att samtliga ska ges möjlighet att bidra med någonting inför de aktiviteter som kommer att äga rum. Alla som har tankar och idéer kring jubiléet är därför välkomna att delge dessa till någon i gruppen. Allt tas emot med öppna armar. Jubileumskvällen, som också går under benämningen ”En censurfri kväll”, kommer att innehålla ett antal aktiviteter. Jubileumskommittén under ledning av Jubileumsamiralen Hans och med flaggstyrmännen Leif, Anders och Peter, rapporterade från arbetet med kvällen. Vid det förra mötet 3 mars bestämdes att denna kväll skulle vikas enbart för kamraterna och skulle alltså vara kvinnofri. Det finns dock inget hinder för hågade respektive damer att själva arrangera någon festlighet tillsammans.  

Lokal

Leif rapporterade om arbetet med att hitta en lämplig festlokal. Han har hittat Skansen Lejonet, som ju inte ligger så långt från brottsplatsen Östra Real med Kommunala Gymnasiet. Gruppen fastnade för detta alternativ och förordade att denna lokal skulle bokas för ändamålet.  

Tid

Gruppen fastnade för startiden 17:00. Detta för att kunna hinna med alla de aktiviteter som har planerats. Det finns dock inget som hindrar en uppvärmande stund innan festen startar. Definitiva uppgifter om tid och plats kommer att meddelas i god tid innan kvällen. 

Förtäring

Förtäring kan på Skansen Lejonet inköpas på stället av en restauratör, viket inbesparar oss en hel del arbete och besvär med att köpa in cateringmat. Tillhörande drycker får medföras av gästerna själva, vilket innebär att dessa drycker skulle kunna inhandlas av t ex Jubileumskommittén på rätt ställe och därför erbjudas kamraterna till självkostnadspris.  

Middagstal

Alla kamrater som vill ska ges möjlighet att utbrista i ett middagstal, vilket dock ska begränsas till en tidsrymd om max fem minuter - såvida inte dispens lämnas av Jubileumsamiralen (som är svårmutad). Det är alltså upp till kamraterna att så smått börja fundera på om man vill säga någonting och i så fall om vad.  

Underhållning

Jubileumsamiralen Hans berättade att vi kommer att bjudas på tidsanpassad (1960-tal) musikunderhållning med vissa överaskande inslag. Lasse uttryckte sin bestämda uppfattning om att kamraterna någon gång under kvällens lopp kommer att exekvera ”Knô dig in” på ett både artistiskt och burdust sätt.  

Kostnader

Ambitionen är att aktiviteterna ska hållas på rimlig kostnadsnivå, dvs så mycket som möjligt till självkostnad.  

Presskontakt

Peter rapporterade om sin kontakt med en journalist på G-P och om att vi har en möjlighet att inkomma med både text och foto för att uppmärksammas i tidningen. Peter jobbar vidare på det.  

Uppsatsprojektet

Roger rapporterade om Uppsatsprojektet. Han har i Regionarkivet/Riksarkivet letat upp våra studentuppsatser i svenska och gjort en sammanställning av vilka ämnen som förekom och hur många som hade valt att skriva om de olika ämnena. Han redovisade några spännande diagram kring detta. Efter en lätt animerad diskussion bestämdes att vi skulle låta kopiera alla uppsatserna för att göra något kul av dem. Vi enades också om att alla eventuella uppläsningar av innehåll ska vara frivilligt och ingen ska behöva lyssna till vad man själv har författat för 50 år sedan om man inte vill detta. Kostnaden för kopieringen (400–500 kr) ska fördelas på dem som vill ha sina uppsatser. En grupp frivilliga utsågs att vara Roger behjälplig i detta arbete och utgör således Uppsatsgruppen består av Roger, sammankallande, Hans, Lasse, Leif och Åke. Roger ska också delta i Jubileumskommitténs nästakommande möte måndagen 18 november, kl 18:00 på City Pub, för att rapportera om hur detta arbete har fortlöpt. Det är bra att komma ihåg datumet för detta möte för dem som vill lämna  bidrag till kommitténs arbete inför jubiléet.  

Studentfilmen

Den observante har sett att Sveriges Television söker material från 1964 för att göra en årskavalkad från just detta helgade år.  

Ulf fick därför i uppdrag att kontakta Sveriges Television för att undersöka om man där är intresserad av vår roliga och tidsmässigt intressanta studentfilm, vilken Ulf har tagit och som återfinns på vår webbsida http://holmstrom.ws/1964.htm .  

Svartholms kavaj

Åke fick i uppdrag att undersöka huruvida det finns möjlighet att låna Svartholms beryktade kavaj, med Kurt Olssonstuk, för att återigen användas för porträttering av kamraterna. Detta villkorat att kavajen fortfarande finns kvar. Att just Åke förärades detta utomordentligt svåra och näst intill omöjliga uppdrag beror på att kavajens ägare är Åkes svåger. 

Lärare

Bengt har ju fått tag på fyra ännu levande lärare, vilket han tidigare rapporterat. De har också lovat, om de har möjlighet, att förgylla jubileumsfestligheterna med sin närvaro. Dessa fyra är Leif Carlsson (83), fransklärare, Gun Hagberg (84), tysklärare, Gösta Larsson (79), matematiklärare, och John-Erik Olsson (84), matematiklärare. Detta tycker vi är mycket glädjande, då vi ju nästan förlorat hoppet om att kunna få fatt på några levande lärare. Vår klassföreståndare de tre sista åren, Gerhard Robertsson, avled 1979 i en ålder av 48 år. Även övriga lärare vi haft är avlidna utom Christian Eisenberg (tyska i andra ring) som nu lär bo i England. 

Blänkare till kamraterna

En information om aktiviteterna med begäran om en förhandsanmälan från kamraterna om deltagande i jubileumsfesten kommer snart att utsändas via mail och i förekommande fall brev. Jubileumskommittén arbetar med detta och återkommer.  

Giftermål

Vi vill dessutom kungöra att Håkan Ekholm i dagarna har inträtt i det äkta ståndet tillsammans med sin (numera) hustru Clara. Vi önskar Håkan och Clara all lycka och hoppas att de får en härlig bröllopsresa till Italien. Vi beklagar samtidigt att det inte var möjligt för dem sammanstråla med övriga kamrater i Bomba.  

Nästa återträff

Vår nästa ordinarie återträff äger rum måndag 2 mars 2014, kl 18:00, på City Pub. Då kommer vi också att räta ut eventuella frågetecken kring jubileumsfesten fredagen 2 maj. Och kanske vi återigen får höra Lasses numera välkända fråga: ”Gubbar, har vi det gôtt eller?” 

Väl mött då! 

Vid pennan

Peter

 Mvh
Peter Holmström
 

GR Utbildning

Mob: 0705-29 59 61

Email: peter.holmstrom@grkom.se

Webb: www.GRkom.se/Utbildning